Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2011. május 1.

Egy egészen másfajta JEL…

 

Alig egy hónappal ezelőtt, április 9-én történt egy megdöbbentő esemény: Szűzanya szobrát ledöntötte egy homokos szélvihar által letört faág, és a szobor fejét csak nehezen találták meg. E megrendítő és komoly figyelmeztetést magában hordó jel értelmezéséről született az „Egy megrendítő hírhez…” című írás. (A „MAGYARSÁG” Főmenüben található.)

irgalmassag-anyja.jpgA mai napon, az „Isteni Irgalmasság Vasárnapján” azonban megismerhettük az „Isteni Időzítés” „Hármasságai”, Jézus Urunk által tanított Evangélium szerinti válaszát.

Ez a válasz AZ ÉG „JELE” a világnak – s ezen belül Hazánknak is! –, a Megbocsátásnak, az Egységre törekvésnek és a Szeretet Örömhírének a hármas egységét hordozza magában.

I/1. A „Megbocsátás” a megbékélést, a megbékélés pedig Isten Irgalma által az Úr Jézus tanította Békét jelenti, amit Ő megígért: „Az Én Békémet hagyom rátok!” Nekünk ehhez „csak” a Miatyánkban imádkozott „…bocsásd meg a mi bűneinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek…” előre mutató, lélekből készséges gondolatát kell igyekeznünk megvalósítani, mégpedig minél tökéletesebb módon!

I/2. Az Egységre törekvést modern korunk nagy egyénisége, szentéletű embere, a mai napon boldoggá avatott II. János Pál pápa életszentsége, és éppen mai „Boldoggá avatása” hozta előtérbe. Őt, a Katolikus Egyház fejét mindenki szerette, vagy legalább tisztelte életéért, kitartó jobbító szándékáért, bátor és újító hitvallásáért. Tiszteletet keltett az egész világon az a mód, ahogyan ő dolgozott, ahogy reményt osztott, ahogy az emberi gonoszság okozta sebekre megoldást keresett.

I/3. II. János Pál pápa fáradhatatlanul küzdött a Békéért munkássága alatt, Krisztus Békéjéért, az ellentétek megszüntetéséért, és zászlajára a Szűzanya képe mellé a megbocsátást és Isten Irgalmas Szeretetének mind szélesebb körben történő megismertetését tűzte. És éppen ez az a gondolkozó, gondoskodó, előrelátó, bölcs, de kitartó küzdelem, amely nem egy „haragvó Istent” hanem a Végtelen Szeretet Irgalmas Istenét és az Evangélium valódi Örömhírét megmutatta a világnak.

II/1. A Teremtéstörténetben azt tanultuk, hogy Isten „hat nap” alatt teremtette a világot, a hetediken megpihent. - Ha végignézzük a Szentírást, tapasztalható, hogy vannak benne úgynevezett „szent számok”, amelyek Isten tetteihez, életünkben megnyilvánuló „működéseihez” kapcsolódnak. Ezek is lehetnek „útjelző táblák”, ha figyelmesek vagyunk. Ilyen szám a 7-es is.

Az Úr Jézus szavaiban, tetteiben, amikor közöttünk élt, nem volt semmi fölösleges vagy értelem nélküli. Az Úr Jézus ezt mondta: „Atyám szüntelen munkálkodik, így én is munkálkodom.” (Jn. 5/17). Bár ez a gondolat elsősorban az Atya és Jézus Egységéről szól, azért „kihallható belőle, hogy a „szüntelen munkálkodás” más jellegű lehet a 7. napon. Nyilván, hogy nem véletlen ezért, hogy az évkör csúcspontja, a Feltámadás ünnepe utáni 7. napra kérte az Üdvözítő az Irgalmasság Ünnepét. Ekkor ugyanis az Úr „másképpen munkálkodik”: ezen a napon Irgalmas Szeretete kapja a főhangsúlyt.

Faustyna Naplójában erősen, több helyen is hangsúlyozottan jelenik meg az Úr Jézus kérése: „Lányom, hirdesd az egész világnak felfoghatatlan Irgalmamat! … Az Irgalmasság ünnepe bensőmből származik. Az kívánom, hogy ünnepélyesen tartsák meg a Húsvét utáni első vasárnapon. …  Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik Irgalmam mélysége, a kegyelmek egész tengerét árasztom minden lélekre, aki Irgalmam forrásához közelít. Ezen a napon nyitva állnak Isten zsilipjei, melyen keresztül a kegyelmek folynak. Egy lélek se féljen közelíteni Hozzám, még ha a bűnei skarlátpirosak lennének is. …” (pl: Napló 699.)

Ó, Atyám! Add, hogy minél több ember megértse ezt, mert lehet, hogy vannak lelkek, akiknek valóban ennek a napnak a felmérhetetlen Kegyelme ad csak megmenekülést!…

II/2. És hogy ez a Kegyelmi Kisugárzás még fényesebb legyen, a Boldoggá avatás szertartása is éppen erre a napra lett kijelölve. Ebben már emberi gondoskodás is van.

II. János Pál pápa érzékenyen reagált az Irgalmasság ügyére. Ő volt az, aki Faustyna nővért boldoggá, majd később szentté avatta, és szintén ő volt, aki a mára már gyönyörűen felépült és működő Irgalmasság Bazilikájának az alapkövét felszentelte és építkezését elindította. Az Úr Jézus megtisztelte kedves egyházi vezetőjét azzal, hogy kimutatta munkásságának elfogadását, hiszen a pápa halála pontosan az Irgalmasság előtti szombaton következett be 2005-ben, hogy Irgalmasság Vasárnapját már a Mennyből ünnepelhesse velünk.

Ma pedig elmondhatjuk, hogy az Irgalmasság Titkárnője és az Irgalmasság Egyházi Főapostola EGYÜTT segít bennünket, együtt hívja fel a figyelmet az Isteni Irgalmasság fontosságára az Égi Hazából.

Mi más lenne ez a földi síkon is nagy összefogással és méltósággal megült ünnep, mint az Ég és Föld összefogása?

Mennyei Atyánk! Áldj meg bennünket, hogy ez az összefogás minél több emberben tudatosodjon, és éppen e felismerés által minél szorosabbá váljék! Ámen.

II/3. Ennek az írásnak az elején megjelenített kép Lengyelországból származik, és „Az Irgalmasság Anyja” címet viseli.

Mindez most, „Anyák napján”! – És köztudott volt II. János Pál pápáról, hogy 5 éves korában elveszítette az édesanyját, akit – mint minden kisgyerek – ő is nagyon szeretett, és pótolhatatlan, óriási volt vesztesége. Akkor az édesapja odavezette őt a Szűzanya képe elé, és azt mondta neki: „Látod, innentől Ő a te Édesanyád, innentől Ő vigyáz majd rád!” És a valamikori kisfiú egész életén át megőrizte szívében ezt a mondatot!

Ó, Jézusom! Add, hogy a mai napon, Irgalmasságod Szent ünnepén minél több fiatal édesapa vezesse Édesanyádhoz oda gyermekét, gyermekeit, hogy most, a „Családok évében(!)” családok sokasága kerüljön a Mennyei Anya Irgalmas oltalma alá! Ámen.

III/1. A fentieket a földi síkon a történelem is igazolja:

Az „Irgalmasság Anyja” elnevezésű kép eredetije Vilniusban volt elhelyezve, és valószínű, hogy ezt a képet is Szent Hedvig, Árpád-házi magyar királylány vitette ki Lengyelországba, éppen úgy, mint a híres Czestohowai Csodatevő Szűz képét és a Krakkó Koronázó Bazilikájában elhelyezett, szintén híres Fekete Keresztet.

Sok más történelmi szál is összefűzi népeinket, de most két dolgot emelnék ki mindebből.

Az egyik, hogy Szent Hedvig olyan módon közkedvelt Lengyelországban, hogy szinte érződik az a szeretet és lelki támogatás, amellyel valamikori királynőjük segíti a mostani, késői utódokat. Éppen úgy, ahogy a mi magyar szentjeink bennünket, csak mi mintha kevésbé lennénk hálás szívűek…

A másik gondolat az Irgalmasság női Apostolához, Faustyna nővérhez fűződik: az ő élete is jelentősen összefonódott Vilniusszal

III/2. A szocialista rendszerben Május 1-et a „Munka ünnepének” kiáltották ki.

És II. János Pál pápa egy volt szocialista ország gyermeke volt, aki bátran hirdette a Szeretet győzelmét. Mai kifejezésekkel élve mondhatjuk azt is, hogy egy „új kor” harcos egyénisége volt, aki „Isten eszközeivel”, a Szó,  a tisztesség, a bátor kiállás, vagyis az Igazság „fegyvereivel”, mégis „szelíden mosolyogva”, de következetes bölcsességgel harcolt. Új gondolatokat indított el, megbocsátást és összefogást hirdetve dolgozott az Egyházban és a világ felé is. Igazságszeretetével, becsületességével és kitartásával hű Apostola, „szőlőmunkása”(!) volt Istennek.

Egész élete hűen bizonyítja: „Isten nem hagyja magára Övéit!”…

Egyébként ezen a napon van ünnepe Jézus nevelőapjának, „Munkás Szent József” címen.

Mert Isten minden dolgot jóra fordít… még a „munka ünnepét” is…

Szent Józsefről annyit kell még ide vonatkozóan tudni, hogy kiskorában nem csak „nevelőapja” volt az Úr Jézusnak, hanem nagyon komoly „szellemi őrzője” is, aki pontosan követte (emberként) az Égi Vezetést az Üdvözítő emberi felnövekedése érdekében. Tehát komoly szellemi munkása is volt a Teremtő Atyának! 

És a 2011-es Irgalmasság Ünnepe és a „Nap Munkásának” (Malachiás) boldoggá  avatásának egybeesése végképp lezárt egy korszakot, és újat indított az emberiség történelmében!

Az Isteni Kegyelem kiáradása: Mára talán nincs is ország, ahol az Irgalmas Jézus képe és imája ismeretlen lenne. Ezrek és ezrek imádkozzák az Isteni Irgalmasság imáját.

Ehhez hozzáadódik, hogy az „Anyák napja” évezredes hagyomány, amely még a görögöktől indult el, majd folyamatosan fejlődve változott. Az elmúlt évszázad elején Hazánkban a hagyományos Mária-tisztelettel kapcsolták össze, s azóta sok országban vezették be ily módon, de ünnepét mindenhol a saját nemzeti szokásaikhoz igazították.

De most nálunk, talán éppen Nagyasszonyunk, Égi Patrónánk hatására a három ünnep egybeesett: Az Isteni Irgalmasság Ünnepe, a Boldoggá avatás szertartása és Anyák napja.

Az ISTENI IDŐZÍTÉS: JÉZUS - MÁRIA kettős Szívének Hatalma alatt tökéletes!

Ez is JEL!

Szeretetre buzdító, igazi „szőlőmunkás-toborzó”, melyhez a stílust II. János Pál pápa már megmutatta!

Ilyen pontos, összefogott, szeretettel indított az Ég válasza a zavaros, gyűlölködő földi történésekre!

2011-05-01.                                                                                              M.G.Mária

 

Vissza                                                                                                     Letöltés