Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

12-es KÖRÖK

 

 

12-es „KÖRÖK” A SZENT KORONÁÉRT

és

MAGYARORSZÁGÉRT
 
Az Isteni Vezetés elnyeréséért, az Egységért,
Hazánk szellemi feladatának felvállalásáért, és a magyar nép
Isten által szívünkbe írt feladatának beteljesítéséért.
 
  

pantokrator-krisztus.jpg

 

Sokan imádkoznak ma Isteni vezetésért
és Hazánkért, az összefogásért.
 
 
A KÖRÖK
gondolata az összefogásra való törekvés tudatos elhatározásaként,
a szórványos és egyéni imák összefogásáért született,
mert minden sóhaj, röpke fohász, szívből jövő ima, vagy a
Hazáért, népünkért tett jócselekedet értéke
SOKSZOROZÓDIK,
ha az tudatosan és összefogottan történik!
 

Budapest, 2011. április
  

 

12-es „KÖRÖK” A SZENT KORONÁÉRT

és

MAGYARORSZÁGÉRT
 
Az Isteni Vezetés elnyeréséért, az Egységért,
Hazánk szellemi feladatának felvállalásáért, és a magyar nép
Isten által szívünkbe írt feladatának beteljesítéséért.
 
Magyarország Patrónája, Égi Édesanyánknak újból és újból megtörténő, sürgető, lelkekben elhangzó kérése a Regnum Marianum helyreállítása Hazánkban.
 
E kéréshez mintegy válaszként elinduló,
lelki úton megvalósuló kezdeményezés az egységenként,
12 főből álló „KÖRÖK” megszervezése.
 
 
Konkrét cél:

1. A Szent Koronán keresztül megnyilvánuló Szentháromság Isteni Vezetésének kieszközlése. Vagyis tiszta, egyenes törekvés a magyarság ÉGI VEZETÉSÉNEK elnyerésére, és a Nemzet összefogására, valamint az összefogásra irányuló akarat megerősítésére.
2. Hazánk Patrónájának, Boldogasszony Édesanyánknak, mint Koronás Királynőnknek elismerése, hogy Nagyasszonyunk szívünket betöltő szerepe Nemzetünk életében megnyilvánulhasson, és hogy ez által lelki tudatosságunk növekedhessen.
3. A Szent Korona Szellemiségének és Eszmeiségének az emberi gondolkozásban és gyakorlatban való helyreállítása, hogy az a törvényhozásba, a jogi és erkölcsi törvények megalkotásába; és ezen túlmenően még a mindennapi élet gyakorlatába, az általános emberi gondolkozásba, a fiatalság nevelésébe is – mint tiszta Szellemi Örökségünk – bekerülhessen.
 
Megvalósítás:

- A KÖRÖKÖN belül is egyéni felelősségvállalás a célban meghatározottakért, valamint a Magyar Nép Szellemi Örökségének tiszta gondolkodással történő megőrzése egyszerű módon, elsősorban napi szintű imában, és az ország ügyeihez való pozitív hozzáállásban nyilvánulhat meg.
 
- Az ország egységéért és a Szent Korona elveire épülő összefogás érdekében indított „12-es KÖRÖK” megalakulása és felvállalása lelkiismereti kérdés, ezért a „KÖRÖK” semmiféle egyháznak, politikai vagy jogi szervezetnek nem minősülnek, mivel megalakulásuk mind a 12 személy részéről szabad lelki elhatározást (és csak azt!) követel, így is jön létre.
 
- A „KÖRÖK” szabadon kezdeményezhetnek együttműködést más társaságokkal, vagy társulhatnak egyéb szervezetekkel, amennyiben azok a fenti célban meghatározott elveket tisztelik és elfogadják.
 
Lényeg: az Úr Jézushoz, az Istenanyához és a Szent Koronánkhoz méltó, minden tettben megmutatkozó becsületes viselkedés, a tiszta lelkiismeret – a „KÖRÖK” személyei által tett egyéni vállalással szemben is.
 
A láncszemként egymásba kapaszkodó KÖRÖK munkája a megalakulás után, külsőségekben egyszerű, de mégis, a lelki felkészülés által ünnepélyes keretek között, Mennyei Atyánk, Megváltó Jézus Urunk és Mária Égi Édesanyánk Áldásának megkérésével, valamint Nemzetünk kiemelkedő történelmi egyéniségeinek – elsősorban Szent István király – lelki támogatásának igénylésével indulhat.  
2011-03-17.                                                                                                                                     M.G.M.
(Ezen egyszerű indítás után a részletek rövid értelmezése és ismertetése következik.)
 

 

12-es „KÖRÖK” A SZENT KORONÁÉRT

és

MAGYARORSZÁGÉRT

 

Az Isteni Vezetés elnyeréséért, az Egységért,
Hazánk szellemi feladatának felvállalásáért, és a magyar nép
Isten által szívünkbe írt feladatának beteljesítéséért.
 
A 12 főből álló „KÖRÖK” megszervezésének és működésének részletei

 
A csoportok létrehozásának 12 fős létszáma a Szűzanya 12 csillagból álló csillagkoronájára, valamint az Úr Jézus 12 apostolára utaló gondolat alapján született.
 
A „KÖR” elnevezés az „összefogásra” utal, a legtökéletesebb, EGYSÉGET kifejező kör (és gömb) forma által. A király fején a korona a gondolatok összefogását, összpontosítását, míg ugyanez egy nép vonatkozásában az egész Nemzet összetartozásának kinyilvánítását jelentette, s jelenti ma is.
 „KÖR” elnevezéssel tehát az összefogás gondolata és igénye jelenik meg. Ugyanakkor e megnevezés arra is utal, hogy olyan lelki vállalásról van szó, amely a Szent Korona szellemiségét és eszmeiségét az emberi lélek szeretet-szavai és szeretet-cselekedetei által kívánja megvalósítani.
 
Szellemi Örökségnek egész népünk nagy egyéniségei által megharcolt, kialakított, és az utókornak hátrahagyott, tiszta, becsületes, bátor, Istenközpontú, valamint „tartást” adó erkölcsi és lelki értékeit, illetőleg ezek összességét értjük, amely manapság is követendő példaként állhat mind az idősebb korosztály, mind pedig a fiatalság előtt.
Szellemi Örökségünk nem csekély értékeire bátran lehet alapozni, mert az Égi Haza felé vezető, örökérvényű tulajdonságokon alapulnak.
 
Az egyéni felelősségvállalás a felnőtt ember lelki felelősségének felvállalása, annak a felnőtt embernek, aki tisztában van a kimondott szó erejével, és az Istennek tett ígéret súlyával, valamint „a Szeretet Méltósága” kifejezés tartalmi mibenlétével. Az egyéni felelősségvállalás egyben egy törekvés is, amelyben az ember az előbbi erkölcsi és lelki értékek alapján igyekszik minden cselekedetét megvalósítani.
Itt tehát az egyéni felelősségvállalás a gyakorlat szintjén azt jelenti, hogy ha a szívnek fontos a Szent Korona ügye, akkor annak megvalósulását végiggondolt és becsülettel végrehajtott cselekedetek mutatják, amely a szavakban történő fegyelmezettséget is jelentik egyben. (Önfegyelemre, tisztaságra és nemes egyszerűségre van szükség a szavak és tettek szintjén egyaránt, mert csak ez méltó a Szent Koronához.)
 
Néhány példa és lehetőség arra nézve, ahogyan a konkrét tettek megnyilvánulhatnak:
 
1. Napi szintű imában és az ország ügyeihez való pozitív hozzáállásban
Az ima kérdésében lényeges dolog, hogy a KÖRÖK számára nincs semmiféle kötelezően elvégzendő imamennyiség vagy forma. De igény, hogy napi szinten történjen egy-egy tiszta szívből elhangzó fohász, ima, engesztelő gondolat, amely eredményeképpen megvalósulhat bennünk Égi Édesanyánknak, Máriának az Úr Jézus vezetésére alkalmas lelki felkészítése. 
A fejezet végén szereplő „FÜGGELÉK” címszó alatt javaslatot teszünk néhány imára, amely több-kevesebb indokkal, de ide illik.
A lényeg azonban nem az imamennyiségen, hanem a minőségen és a gondolatiságban van! Néha elegendő egy egyszerű, mély fohász, amelyben benne van a gondolat, hogy „Igen Uram, felelősséget vállaltam a Szent Korona és népünk ügyéért. Segítsd Hazánkat, és áldd meg egész népét, vezess bennünket!” Máskor a Szentlélek hosszabb időt „kér”, vagyis áldozatot kívánó engesztelés valamilyen formájára buzdít.
Ez is, az is rendben van. Nincs előírás, hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen mindenkit, de legyen folyamatosan a tudatunkban, hogy lelkünk imában is megnyilvánuló támogatást ígért Hazánknak.
Mivel Szűzanya az Angyaloknak Királynője is egyben, ezért nyugodtan kérhetjük a Szent Angyalokat – különösen a Szent Korona angyalait –, hogy segítsenek lelki vállalásunkat észben tartani és beteljesíteni. 
 
A „pozitív hozzáállás”, vagyis a feltétlen javító szándék nem erőszakos, de folyamatos jelenléte lényeges dolog az előrelépés tekintetében.
Ha az ember ki akar lábalni valamiből, akkor szembe kell nézni a tényekkel. A „szembenézés” azonban nem jelent belemerülést, elég csak „elfogadni” azt, ami javításra, megváltoztatásra szorul. Pl. ha egy szomorú történést egyszer, kétszer, sokszor elismételünk barátainknak, akkor a szomorú történés szintjén tartjuk gondolatainkat és önmagunkat, és így egy nemkívánatos esemény következményeit segítjük megteremtődni. Márpedig nem ez, hanem pont az ellenkezője a cél.
Törekedni kell a rövid, tényszerű ismertetésre – ahogy az Úr Jézus is tanított –, mert az elegendő ahhoz, hogy társunk is képbe kerüljön arról, hogy mit is kell kijavítani, megváltoztatni. A cél ezen a területen az, hogy enyhítsük, kijavítsuk azt, ami helytelen, ami elfogadhatatlan. Ha „befelé figyelünk”, a Szentlélek (ha nem is azonnal, de) megmutatja a helyes, kivezető utat minden nehézségből. Hitre, kitartásra mindig, mindenhol szükség van.
A „pozitív hozzáállás”, a feltétlen javító szándék itt, ebben az esetben egyre inkább az Isteni Vezetésre való ráhangoltság felé való törekvést, illetőleg annak elérését jelenti.
 
2. A Szeretet Méltóságának megfelelő, az ország és népünk előbbre jutását célzó, a Szent Korona Szellemiségében megfogant kezdeményezés támogatása, illetőleg az ilyen jellegű rendezvényeken való aktív részvétel.
A gyakorlatban az „aktív részvétel” egyaránt jelentheti a célban meghatározott rendezvények szervezésében való részvételt, vagy akár az egész eseménysorozat körültekintő megszervezését is, más esetben magában a rendezvényben való tevékenységet, pl. előadást, vagy akár csak a tiszta elvek bátor, szükségszerű megvallását. Helyzete válogatja.
 
3. A Szent Korona és a Vele kapcsolatos történelmi események, vagy kutatási területek ismertetése, illetőleg az ismertetést szolgáló események megszervezése, különös tekintettel az ifjúságra. 
A mai középkorosztályt egy véres háború és fájdalmas történelmi események (1956) megtörték. A szocializmus lélekidegen eszméi alatt pedig többségében megnyomorított eszmevilágban, helytelen gondolkozással nőtt fel. Következményeit viseli a mai ifjúság és a kisgyermekes korosztály, mely (általánosságban) sem helyes Istenképpel, sem megfelelő történelmi tudással, sem a Szent Koronára vonatkozó megfelelő ismeretekkel nem rendelkezik, ennek következtében hazafias érzelmekről is csak keveseknél, és csak kis mértékben beszélhetünk.
Ennek a több korosztályt fájdalmasan érintő helyzetnek a felismerése teszi szükségessé azoknak az ismereteknek az átadását, amely a Szent Korona eszmeiségéből fakadva, századokon át képes volt minden történelmi viharon keresztül, különös, más népektől teljesen különböző nyelvezetével és gondolkozásával megőrizni a magyarságot. Az ebben a kérdésben való helytállás nem igényel többletmunkát, kinek-kinek helyzetének, adottságainak megfelelő csendes, természetes, a hétköznapokba belesimuló beszélgetésekről és imáról van szó. – Egyszerűen csak ki kell használni az élet adta lehetőségeket, és figyelmességgel, mértékkel, de Igazsággal kell kijavítani a helytelen gondolatokat.
 
Példaképünk országunk Patrónája, a Szűzanya, Aki a Megváltó Édesanyjaként is mindig szelíd, de erős, megingathatatlan szeretettel élt környezete iránt is, viszont nagyon határozottan tudott cselekedni, ha arra szükség volt. Azonban még ezekben az esetekben is mindig Isten Akaratát tartotta szeme előtt. „Tegyétek, amit mond!” (Jn.2/6.)
A „KÖRÖK munkájában” tehát az Evangéliumi Út szerinti egyszerűségre, fegyelmezettségre és figyelmes tetterőre törekszünk; úgy, ahogy az Úr Jézus is megmutatta azt nekünk földi élete során.
 
Szeretettel és örömmel köszöntöm mindazokat, akik komolyan veszik az itteni gondolatokat, és szívből kérem Isten Áldását Hazánkra, gyermekeinkre és Mindannyiunkra!   M.G.M.
 

 
12-es „KÖRÖK” A SZENT KORONÁÉRT

és

MAGYARORSZÁGÉRT
 
Az Isteni Vezetés elnyeréséért, az Egységért,
Hazánk szellemi feladatának felvállalásáért, és a magyar nép
Isten által szívünkbe írt feladatának beteljesítéséért.
 
FÜGGELÉK
 
Ajánlott imák
 
 
A bevezető részben szó került arról, hogy melyek azok az imák, amelyeket javaslunk, figyelembe véve azt is, hogy a KÖRÖK milyen célt szolgálnak, és hogy milyen egyszerű módon működnek.
Az imák megválasztásánál szempont volt az is, hogy Kitől várjuk Hazánk helyzetének megváltoztatásához a valódi segítséget. Kit hívunk minden bajunkban, Kihez fordulunk bánatunkban s vészhelyzeteinkben, és gyermekeink érdekében Kihez folyamodunk oltalomért?
 
A Szentháromság Isten Szeretete a Szentlélek által a Szeplőtlenül fogantatott Istenanyában, Máriában, és az Üdvözítő Úr Jézusban nyilvánította ki Isteni Hatalmát. A Szent Koronán eredeti állapotában Mindketten fő helyen szerepeltek. Az Úr Jézus – Aki minden királyok Királya, és második eljövetele előtt ma is minden történést vezet, és rendezi életünket –, Ő ma is eredeti helyén, teremtő-megvalósító gondolatainknál van a Szent Koronán.
Legyen hát „helyén” a szívünkben is, fogadjuk be elménkbe, vezesse gondolatainkat, érzéseinket és tetteinket, hogy áldott legyen a Haza, s annak minden embere. Legyenek szívből jövők, angyalokkal együtt hangzók az imáink, hogy Hazánk végre teljességgel vállalja fel Küldetését.
Kívánjuk, hogy a KÖRÖK összefogása által Szűzanya képe visszakerülhessen a Szent Koronára, mert e megharcolt tettel járó Kegyelem az egész magyar népet visszacsatolja az Isteni Vezetéshez.
 
SZERETETLÁNG RÓZSAFÜZÉR
(Szokásos, általánosan ismert Rózsafüzéren imádkozható.)
 
A keresztre:Isteni Megváltónk Öt Szent Sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet, mély áhítattal: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
A nagy (köztes) szemekre: Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtlen Szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!
A három kezdő (kereszt utáni) kis szemre:
Istenem, hiszek Tebenned, mert végtelenül jó vagy!
Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül Irgalmas vagy!
Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy!
Az 5x10 kis szemre:
Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!
+ Minden tized végén, a kis szemek után azt mondjuk:
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
Befejezésül: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
† † †
 
AZ ISTENI IRGALMASSÁG IMÁJA:  
(hagyományos Rózsafüzéren imádkozható)
 
Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy. 
Az első nagy, és a köztes, különálló szemekre:
Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Az 5x10, egymást követő „kis” szemre:
Jézus fájdalmas szenvedéseiért irgalmazz nekünk és az egész világnak!
Befejezésre: 3x megismételve: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak! Ámen.
 
†   †   †
 
IMAFÜZÉR A VILÁG GYŐZEDELMES KIRÁLYNŐJE TISZTELETÉRE
(hagyományos Rózsafüzéren imádkozható)
 
Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
A Keresztre: Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk!
A Kereszt utáni 3 szemre: 3 Üdvözlégy Mária
Az első nagy, és a köztes, különálló szemekre: Dicsőség az Atyának, Dicsőség a Fiúnak, Dicsőség  Szentléleknek, a Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzedelmes Királynője által, most és mindörökké. Ámen. Alleluja! Ave Maria!
Az 5x10 „kis” szemre: Világ Győzedelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!
Befejezésül 3x mondjuk: Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene, telve van az ég és föld az Ő dicsőségével! Áldott, ki az Úr nevében jő!
Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen Néked, Istenünk, hogy a Világ Győzedelmes Királynőjét adtad minékünk!
Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
 
†   †   †
 
E 3 „főimán” kívül javasolt még minden más, szíveknek kedves ima, mely valamilyen módon hozzákapcsolható a Szent Koronához. Befejezésül pedig: LEGYEN ÁLDÁS AZ EGÉSZ NEMZETEN!
 
IMA A MAGYAR NÉPÉRT
 
Áldd meg Isten a magyart, Mária népét,
hogy felismerje Vezetésed, s élete Szentségét!
Adj, kérünk Bölcsességet szívünknek, elménknek,
hogy teljességgel megérthessük népünknek szánt Tervedet!
Nyisd ki szeműnk, hogy látón láthassuk a jót,
és nyisd meg fülünk, hogy hallva hallhassuk az Isteni Szót!
Add, hogy szavunk mindig tiszta legyen,
Szeretetről szóljon, s Általad teremtsen!
Add, hogy szívünkben az érzés Szeretetedtől sugározva égjen,
s hogy mindez mutatkozzon meg életünk minden tettében!
Áldj meg Uram minket, Boldogasszony népét,
Hogy magasra emelhesse Veled, s Általad Igaz Küldetését!
Ámen.
                                                                                                                                           M.G.M.


 

ÁLDÁSKÉRÉS

 A KÖRÖK megalakulása és munkájának elkezdése alkalmából

 

12-es „KÖRÖK” A SZENT KORONÁÉRT

és

MAGYARORSZÁGÉRT

 

Az Isteni Vezetés elnyeréséért, az Egységért,
Hazánk szellemi feladatának felvállalásáért, és a magyar nép
Isten által szívünkbe írt feladatának beteljesítéséért.
 

Mennyei Atyánk!
Megváltó Szent Fiad, Jézus Urunk és Boldogasszony Mária, Égi Édesanyánk,
 Nagyasszonyunk, Koronás Királynőnk Nevében kérjük Áldásodat:
vállalásunkra, igyekezetünkre és szándékunkra, amit
Magyarországért, népünkért, Hazánkért teszünk.
*
Áldj meg bennünket, Jó Atyánk, 
hogy az Isteni Irgalmasság, Szűzanya Szeretetlángja és 
a Szent Korona Szellemiségében is megmutatkozó,
 Jézus-Mária Kettős Szívének lángoló Szeretete
hassa át minden gondolatunkat, érzésünket és tettünket:
egyénileg, családjainkban, közösségeinkben és Hazánkban egyaránt.
 

Jó Atyánk, add, kérünk,

hogy most, a „KÖRÖK”-ben tett vállalásunk felerősítsen minden,
eddig szívből tett fogadalmunkat, melyet Hazánkért tettünk, és töltse fel azokat
az eddigieknél még több, az összefogás irányába mutató igyekezettel,
szeretettel, tisztasággal, igazsággal és az igaz ügyért való kitartó, erős akarattal,
 hogy – közösen, mégis egyénileg – szívünkből
felszálló imaként hangozzanak el az alábbi szavak:
 
Áldott légy Atyánk,
 MOST, hogy ELJÖTT a várt idő,
a „VÁLTOZÁSOK NAPJA”, mely előre néző.
Mától teljesen belesimulunk az Isteni Akaratba,
Útmutatónk: Isten Örök Fénye és Szeretet-sugara.
Innét nem akarunk semmi mást, csak szeretni és tenni,
Szerelmes szárnyalással Urunk, Benned, Istenben létezni,
és minden tettet: erős hitű, igazul felszálló imaként megélni!
Nem kívánunk mást, csak Isten Fényében élve örömmel adni,
szavaink, s tetteink által gyógyító Szeretetet továbbsugározni!
Népünk feladata Urunk, hogy útjelzésed szívünkkel kövessük:
Életünkön, példákon át, így mutassuk „Égi-földi Követségünk”.
Isten Jósága megerősít, átölel, megáld, s felken Igaz tettekre,
Önmagát adja nékünk az „Alfa és Omega” Teremtő Ereje.
Mutatkozzék meg hát Teljessége az egész életünkben,
 az „Igaz Szeretet” valósuljon meg emberi létünkben.
Legyen az Élő Örök Atya Embergyermeke
a Megváltó Fiú Igaz Követe!
Ámen, Ámen, Ámen.
 
2011. április 4.                                                                            M.G.Mária
 
†   †   †
 

Vissza                                                                                                   Letöltés